» Regulaminy

REGULAMINY

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Żłobka BAYEREK w Rumi.

Regulamin Informacje podstawowe

1. Żłobek Niepubliczny Bayerek mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Rumi
2. Żłobek Niepubliczny Bayerek sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
3. Żłobek Niepubliczny Bayerek jest czynny w godzinach od 6:30-17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, oraz dwóch pierwszych tygodni lipca.
Bezpieczeństwo Dzieci
4. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.
5. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.
7. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
8. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.
Organizacja
9. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka na zmianę (piżama, rajstopy, bluzki, spodnie, papcie) . Rodzic oddając dziecko udziela wszelkich ważnych informacji dotyczących dziecka.
10. Organizację zajęć i rytmu dnia dla grup określa Ramowy Plan Dnia .
Szczegóły planu dostosowywane są do zmieniających się potrzeb dzieci.
11. Dziecko może zostać zapisane do Niepublicznego Żłobka „Bayerek” w:
A- pełnym wymiarze godzin – maksymalnie do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
B- na godzinki (karnet) – godziny pobytu dziecka uzgadniane indywidualnie z rodzicami.
Żywienie
12. Informacje dotyczące żywienia:
Dziecko korzysta wyłącznie z posiłku oferowanego w żłobku
Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki :
1 i 2 śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje
Żywienie dzieci w żłobku: dzieci spożywają posiłki w salach.
Grupa niemowląt spożywa posiłki według indywidualnych potrzeb dzieci.
Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci (specjalne potrzeby żywieniowe: alergie pokarmowe, specjalistyczne mieszanki mleczne);
Odpoczynek
Niemowlęta odpoczywają według własnego harmonogramu w wydzielonej do tego celu sypialni.
Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku (leżak, łóżeczko, wózek)
Pościel placówka pierze na własny koszt.
Opłaty za żłobek
13. Opłata (czesne) za pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku Bayerek wynosi:
A – 1450,00 zł
B – wg taryfikatora karnetów
C – pomniejszone czesne o kwotę wynikającą z regulaminu Programu „Maluch 2021”.
14. Stawka żywieniowa jest odliczana w przypadku zgłoszonej prawidłowo nieobecności dziecka,na wniosek pisemny Rodzica.
15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca.
Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.
16. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości zawartej w umowie na opiekę żłobkową
17. Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka BAYEREK wnoszone będą przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy.
Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne, za wyjątkiem stawki żywieniowej.
Postanowienia końcowe
18 . Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Niepublicznego Żłobka „BAYEREK” zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Pracownicy Niepublicznego Żłobka „Bayerek” zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.
19. Szczegółowe zasady działalności Niepublicznego Żłobka „Bayerek” określa Statut oraz umowa na opiekę Żłobkową
Regulamin sporządził
mgr Emilia Szumotalska