» Umowa 2021/2022

UMOWA 2021/2022

Umowa o opiekę żłobkową

na czas określony

Nr  RUM /B/…………………../2021-2022

Zawarta w Grudziądzu…………………… 2021 r. pomiędzy:

ATM Business Group Sp z o.o.  z siedzibą w Grudziądzu, adres  ul. Chełmińska 206, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319918 , posiadającą numer  NIP 8762404817 oraz numer REGON:340546543 , o kapitale zakładowym 50 000 złotych,  reprezentowaną przez:

Kamilę Tomczyk  – Prezes  Zarządu

zwaną dalej ,,ATM”

a

Panią/Panem

………………….

Legitymującą/cym się dowodem osobistym numer: ………………. wydanym przez: ……………………..posiadającą/cym numer PESEL: ………………………..

zwaną/ym dalej ,,Usługobiorcą”

łącznie zwanymi ,,Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.

 • 1

Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej , wychowawczej oraz edukacyjnej w Żłobku „Bayerek”   (zwanym dalej: „Żłobek ”) nad dzieckiem zapisanym do Żłobka  przez Usługobiorcę będącego rodzicem/prawnym opiekunem dziecka – …………..  urodzoną/ym dnia ……………..zamieszkałą/łym ul. ………………………………
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.
 3. Żłobek prowadzi  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  i edukacyjne , uwzględniające  rozwój

        psychomotoryczny dziecka.

 1. Żłobek  organizuje zajęcia dodatkowe: zajęcia ruchowe, zajęcia rozwijające  jak i konsultacje

         logopedyczne oraz psychologiczne, które realizowane są w ramach czesnego uiszczanego przez

         Usługobiorcę , natomiast indywidualne zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla dzieci płatne są

         dodatkowo na zasadach określonych przez Strony odrębną umową.

 1. W ramach czesnego uiszczanego przez Usługobiorcę zawarty jest koszt wyżywienia dziecka w żłobku; cztery posiłki dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.

 • 2

Godziny świadczenia usług

 1. Żłobek w okresie od września danego roku do czerwca roku następnego jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Żłobek jest nieczynny lub pozostaje czynny na zasadach tzw. dyżuru, w dniach ustawowo wolnych od pracy, jak również w dniach i terminach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną cześć.
 3. W okresie, w którym zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w ust. 2 pełniony byłyby tzw. dyżur, Żłobek sprawuje wyłącznie funkcje opiekuńczo-wychowawczą. W trakcie sprawowania przez Żłobek dyżuru, dla dzieci uczęszczających do Żłobka zajęcia mogą być prowadzone w systemie międzyoddziałowym. W okresie pełnienia dyżuru Żłobek zapewnia skład liczebny personelu dostosowany do ilości obecnych w Żłobku dzieci.

 • 3

Zasady płatności

 1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.
 2. Z tytułu realizacji przez Żłobek przedmiotu umowy pobierane jest wynagrodzenie – Czesne
 3. Czesne o którym mowa w ust. 2 na czas trwania umowy wynosi 1450 zł (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt   złotych) miesięcznie.
 4. Rodzice nie ponoszą innych opłat z tytułu świadczonych usług określonych w §1 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy. Postanowienia zd. 1 nie dotyczą opłat z tytułu indywidualnych zajęć prowadzonych przez specjalistów (zajęcia logopedyczne i psychologiczne).
 5. Za odbiór dziecka po godzinie 17:00 Żłobek naliczy opłatę w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę obecności dziecka w Żłobku . Usługobiorca zobligowany jest do zapłaty opłaty o której mowa w zd. 1 najpóźniej wraz z zapłatą czesnego za kolejny miesiąc korzystania z usług.
 6. W przypadku, gdy zgodnie z załącznikiem o którym mowa w § 2 ust. 2,  Żłobek  pozostaje nieczynne z uwagi na przerwę wakacyjną – nie jest pobierane czesne oraz inne opłaty.
 7. W miesiącu w którym, zgodnie z załącznikiem o którym mowa w § 2 ust. 2 w Żłobku   jest przerwa wakacyjna   czesne wynosi  1000 zł (tysiąc   złotych).
 8. W przypadku zapisania przez Usługobiorcę każdego kolejnego dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Dobre Przedszkole” prowadzonego przez Strefę Edukacji E=mc2 Sp o.o. lub ATM BG SP z o.o. , Usługobiorcy przysługuje zniżka na czesne w wysokości 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie na dziecko uczęszczające do Przedszkola. W przypadku zapisania drugiego dziecka w trakcie miesiąca zniżka obowiązuje od następnego miesiąca. Zniżka obowiązuje wyłącznie w okresie jednoczesnego uczęszczania do Przedszkola i Żłobka przynajmniej dwojga rodzeństwa.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty czesnego do 5-tego dnia każdego miesiąca z góry w sposób określony poniżej.
 10. Wpłaty z tytułu czesnego oraz za zajęcia i usługi dodatkowe dokonywane będą wyłącznie na indywidualny  rachunek bankowy Żłobka  prowadzony przez bank:  PKO BP S.A. Oddział Grudziądz, nr rachunku: 36 1020 5040 0000 6302 0225 8499 ,wpisując w tytule przelewu nr umowy.

11 . W przypadku nieterminowych wpłat ATM  będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w

         maksymalnej, prawem dopuszczalnej wysokości (tzw. odsetki maksymalne za opóźnienie).

 1. Nieobecność dziecka w Żłobku w jakimkolwiek wymiarze i z jakiekolwiek przyczyny nie zwalnia rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 3 niniejszej umowy.
 2. Wyłącznie w przypadku pozyskania i podpisania przez „ATM” z Wojewodą umowy  na dofinansowanie kosztów funkcjonowania placówki   ze środków resortowego programu „Maluch”, Usługobiorcy przysługiwać będzie refundacja lub obniżenie czesnego na zasadach i w wysokości określonej przez Regulamin Konkursu „Maluch” ogłaszanego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 3. Usługobiorcy , który w dniu podpisania umowy o opiekę żłobkową , zawrze zobowiązanie o kontynuowaniu umowy na opiekę przedszkolną na okres co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu trwania umowy żłobkowej przysługuje ulga w czesnym  za żłobek  w  kwocie 300 zł miesięcznie  .
 4. W przypadku niedotrzymania warunków z ust 14 ,Usługobiorcy nie przysługuje   ulga i zobowiązany jest do zapłaty różnicy wynikającej z sumy miesięcy gdzie ulga została naliczona pomnożona przez kwotę ulgi

 

 

 

 • 4

Zasady zwrotu opłat, Siła Wyższa

 1. W przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej zgodnie z ustępem poniższym Usługobiorca ma prawo żądania zwrotu stawki żywieniowej w wysokości 7 zł (słownie: siedem złotych) za każdy dzień prawidłowo zgłoszonej nieobecności.
 2. Warunkiem odliczenia stawki żywieniowej jest zgłoszenie nieobecności dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nie później niż do godziny 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność. W przypadku zgłoszenia nieobecności po godzinie 15:00 danego dnia zwrot naliczony może zostać jedynie od drugiego dnia po dniu zgłoszenia nieobecności dziecka. W przypadku zgłoszenia nieobecności od piątku godz. 15.00 jak również w sobotę i niedzielę odpis będzie naliczany od wtorku.
 3. W przypadku zamknięcia Żłobka z przyczyn leżących po  jego stronie lub stronie  ATM w okresie w którym Żłobek  zgodnie z niniejszą umową winien świadczyć usługi o których mowa w § 1 pkt. 1, rodzicom przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionych opłat za dany okres proporcjonalnie do liczby dni niemożliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach z przyczyn określonych powyżej w danym okresie.
 4. W przypadku niemożliwości świadczenia usług przez Żłobek z powodu wystąpienia Siły Wyższej Usługobiorca uprawniony jest do żądania zwrotu połowy wniesionych opłat za dany okres rozliczeniowy proporcjonalnie za czas trwania Siły Wyższej.
 5. Przez Siłę Wyższą rozumie się wyłącznie stan, w którym nie jest możliwe świadczenie usług przez Żłobek w związku z występującymi: powodziami, pożarami, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, stanem wojny, wyjątkowym, klęski żywiołowej, zagrożenia epidemiologicznego, epidemii, ograniczenia związanego z kwarantanną, rewolucje, zamieszki, nakazy lub zakazy organów administracji publicznej wyłączających możliwość świadczenia usług przez Żłobek.
 6. Zwrot dokonywany jest na złożone na piśmie żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 7. Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy.
 8. Rodzice zobowiązani są zgłaszać fakt nieobecności dziecka za pośrednictwem serwisu internetowego (Strony uznają taki sposób powiadamiania za wiążący dla przyjmowania skuteczności zawiadomienia).
 9. W przypadku przedłużania się nieobecności dziecka ponad czas wskazany przez rodziców, rodzice

        zobowiązani są zgłosić fakt dalszej nieobecności w Żłobku  z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem

        przed upływem terminu wskazanej przez rodziców uprzednio nieobecności zgodnie z postanowieniami

        ust.2

 1. W przypadku nie dotrzymania rygorów ust. 9 za każdy dzień niezgłoszonej nieobecności dziecka pobierane będą opłaty w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 3
 2. W przypadku okoliczności zawartych w §3 ust 13 i 14    suma zwrotów lub ulg w czesnym nie może    przekroczyć 80% wartości wysokości opłat wnoszonych przez rodzica /opiekuna za dany miesiąc

         

 • 5

Zmiana danych

 

Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego lub prawnego ich dotyczącego i mogącego wpływać na sposób realizacji niniejszej umowy. Strony w szczególności zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie adresu.

 • 6

Obowiązki Żłobka

 1. Żłobek zobowiązuje się do:
 2. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 3. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
 4. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka
 5. w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,
 6. pozostałe obowiązki Żłobka określa statut oraz odrębne przepisy

 1. Prawo do odbioru dziecka ze Żłobka przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym pełnoletnim osobom wskazanym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz co do których zachodzi podejrzenie pozostawania w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem.
 2. W przypadku zgłoszenia się po dziecko do Żłobka przez osoby wyłączone z odbioru dziecka, Żłobek niezwłocznie informuje o tym fakcie Usługobiorcę. W przypadku, o którym mowa w zd. 1 dziecko pozostaje pod opieką Żłobka do czasu zgłoszenia się po nie osób uprawnionych do jego odebrania.
 3. Żłobek umożliwia Usługobiorcy dostęp do systemu monitoringu pomieszczeń w których odbywają się zajęcia.

 

 • 7

 

Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
 2. wypełnienia „ankiety dla rodziców”, która stanowi integralną część umowy,
 3. terminowego uiszczania opłat,
 4. współpracy ze Żłobkiem w procesie opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym,
 5. przyprowadzania dzieci w godzinach 6.30-8.15 i ich odbiór do godziny 17:00,
 6. dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
 7. przestrzegania zarządzeń Żłobka lub ATM mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych z przyprowadzeniem zdrowych dzieci do Żłobka.

 

 • 8

Monitoring

 

 1. ATM oświadcza, że w pomieszczeniu w którym  świadczone są usługi będące przedmiotem umowy  zamontowany jest monitoring wizyjny.
 2. Na system monitoringu, w zakresie umożliwiającym Usługobiorcy dostęp do niego, składają się; system kamer zamontowany w pomieszczeniu w którym  świadczone są usługi będące przedmiotem umowy  oraz oprogramowanie platformy internetowej.
 3. Rejestrowany przez system kamer obraz podlega udostępnieniu Usługobiorcy z wykorzystaniem oprogramowania dostępnego na platformie internetowej zlokalizowanej pod adresem internetowym 11.69.54 (dalej jako: Platforma)
 4. Udostępnieniu z systemu kamer podlega wyłącznie obraz
 5. Usługobiorca z chwilą zawarcia niniejszej Umowy uzyskuje dostęp do obrazu rejestrowanego przez system kamer przesyłanego za pośrednictwem oprogramowania Platformy
 6. ATM przydziela Usługobiorcy unikalny login użytkowania i hasło dostępu, umożliwiające logowanie do oprogramowania Platformy.
 7. Usługobiorcy zabronione jest przekazywanie loginu lub hasła osobom trzecim. Usługobiorca zobligowany jest do zachowania hasła w tajemnicy. W przypadku utraty loginu lub hasła Usługobiorca zobligowany jest do niezwłocznego zawiadomienia ATM celem podjęcia działań minimalizujących ryzyko nieuprawnionego dostępu do systemu monitoringu osób trzecich oraz wydania nowego loginu lub hasła Usługobiorcy.  Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u osób trzecich wskutek udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim.
 8. W celu uzyskania dostępu do obrazu rejestrowanego przez system kamer, Usługobiorca zobligowany jest do wykonania następujących czynności:
  1. Instalacji oprogramowania dostępnego na stronie: https://www.bcscctv.pl/webpage/pliki.html w sekcji Oprogramowanie
  2. wpisania unikalnego loginu użytkowania i hasła dostępu do oprogramowania Platformy
 9. Dostęp do obrazu z monitoringu za pośrednictwem Platformy dostępny jest w dniach i godzinach w których świadczone są usługi opieki.
 10. ATM oświadcza, że dla prawidłowego korzystania z oprogramowania Platformy urządzenie elektroniczne Usługobiorcy musi spełniać wymagania wskazane na stronie producenta oprogramowania https://bcscctv.pl     , oraz co  najmniej niżej wskazane wymagania techniczne:
 1. dostęp do Internetu;
 2. zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Usługobiorcy  przeglądarki internetowe takie jak: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
 3. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia elektronicznego Usługobiorcy : 1024×768;
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Usługobiorca uprawniony jest do zakończenia, w każdej chwili, korzystania z oprogramowania Platformy i dostępu do obrazu z monitoringu poprzez skorzystanie z opcji „wyloguj”.
 2. ATM oświadcza, że zamknięcie okna przeglądarki internetowej bez skorzystania z opcji „wyloguj” nie gwarantuje zakończenia korzystania z oprogramowania Platformy i dostępu do obrazu z systemu kamer.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z oprogramowania Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 4. Zabronione jest wprowadzenie przez Usługobiorcę do oprogramowania Platformy treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do:
  1. wprowadzania do oprogramowania Platformy danych zgodnych ze stanem faktycznym i rzeczywistością;
  2. korzystania z oprogramowania Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań uciążliwych dla innych użytkowników lub mogących skutkować nieprawidłowym działaniem oprogramowania Platformy;
  4. korzystania z oprogramowania Platformy w sposób zgody z prawem, dobrymi obyczajami.
 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w skutek naruszenia przez Usługobiorcę postanowień pkt 15 ust. a-d.
 7. W przypadku, gdy ATM stwierdzi wprowadzenie do oprogramowania Platformy treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z oprogramowania Platformy w sposób naruszający postanowienia pkt 15 ust. a-d, upoważniona jest do zablokowania dalszego przesyłania tych treści, jak również zablokowania dostępu do Platformy
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z systemu monitoringu wyłącznie na potrzeby własnego użytku osobistego.
 9. Zabronione jest rejestrowanie, powielanie, modyfikowane, pozyskiwanie oraz przetwarzanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek danych osobowych osób objętych monitoringiem, przechwytywanie, przetwarzania i powielanie obrazów z systemu monitoringu, w jakimkolwiek celu i z jakiegokolwiek powodu lub przyczyny.
 10. W przypadku gdy ATM poweźmie przypuszczenie iż Usługobiorca nie stosuje się do zapisów zawartych w pkt 18 i 19 zablokuje na czas trwania umowy możliwość korzystania z platformy.
 11. ATM informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:
  1. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy);
  2. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam);
  3. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
  4. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
  5. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej (działanie komputera w ramach tzw. botnet);
  6. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
  7. korzystaniu z otwartych sieci Wi-Fi;
  8. ataku ukierunkowanym i cyberprzestępczości innego rodzaju.
 12. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych powyżej zagrożeń ,Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań ryzykownych, ograniczać ilość zapamiętywanych przez przeglądarki internetowe haseł dostępu.
 13. ATM oświadcza, że w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z oprogramowania Platformy do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca wprowadzane są tzw. pliki „Cookies”.
 14. Pliki „Cookies” są to to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu elektronicznym podczas, korzystania z stron w sieci Internet. Plik “cookie” zazwyczaj zawiera podstawowe informacje na temat strony WWW, z której pochodzi. Pliki “cookies” można podzielić między innymi na sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. “Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. “Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Usługodawca ma możliwość ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików “cookies”, jak również zarządzania ustawieniami właściwymi dla plików „Cookies” w opcjach i ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 15. Dostęp do Platformy jest bezpłatny
 16. Niekorzystanie lub nieregularne korzystanie przez Usługobiorcę z oprogramowania Platformy , jak również niekorzystanie z usług monitoringu , nie zwalnia z obowiązku zapłaty czesnego.
 17. ATM w każdym czasie może ograniczyć , lub całkowicie wstrzymać możliwość korzystania z usług Platformy , bez podania przyczyny , zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia zgodnie z §3 umowy.

 

 • 9

Rozwiązanie umowy, postanowienia końcowe

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte.
 3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony umowy związane ze świadczeniem usług, bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania.
 4. Usługobiorca oświadcza, iż …………….. jest zamieszkały/a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem …………………………………..
 5. Usługobiorca ponosi wobec Żłobka odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdziwych danych lub niezgłoszenia zmiany danych wskazanych wpływających na sposób wykonania Umowy.
 6. O ile przepisy niniejszej umowy nie stanowią inaczej, zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu oraz Regulaminu Żłobka i akceptuje jego treść. Statut oraz Regulamin Żłobka stanowią integralną cześć umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………

Żłobek

………………………………………………..

Usługobiorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO, niniejszym informujemy o obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

 1. Informacja dotycząca Administratora danych osobowych
  • Administratorem Danych osobowych jest ATM Business Group Sp z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, adres  Chełmińska 206, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319918, posiadającą numer NIP 8762404817 oraz numer REGON: 340546543 – dalej jako: Administrator.
  • Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych. Wszelkich informacji odnoszących się do przetwarzania przez Administratora można uzyskać w siedzibie Administratora wskazanym w pkt. 1), jak również telefonicznie pod numerem telefonu: 790 81 82 86, albo mailowo pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@atmbg.eu
 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka albo Pani/Pana, jako osoby upoważnionej do opieki nad dzieckiem zostają przez Administratora uzyskane na etapie złożenia wniosku w procesie rekrutacji dziecka do jednostki sprawującej funkcje wychowawczo-opiekuńcze dla której osobą prowadzącą jest Administrator.
 • Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na poniżej wskazanej podstawie prawnej:
  1. W celu niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych wynikających z zawartej tj. w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO
  2. W celu rozpatrywania zgłoszonych skarg, uwag, wniosków i zapytań skierowanych do Administratora tj. w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  3. W celach archiwalnych i statystycznych tj. w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. W celu wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających w przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym prawa podatkowego, administracyjnego tj. w oparciu o podstawę prawną, 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. W celu związanym z istnieniem po stronie Administratora prawnie uzasadnionych interesów tj. dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z zawieranych umów oraz świadczonych usług, zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora, jak również zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Klientów Administratora w sytuacji, w których ich interes związany z ochroną jego praw i wolności jest nadrzędny wobec interesów,
  6. praw i wolności osoby, których dane dotyczą tj. w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie siedziby Administratora, ograniczenie zachowań konfliktowych i weryfikacja przebiegu takich zachowań na podstawie udzielonej zgody tj. w oparciu o przepis art. 9 ust. 2 lit a RODO,
  8. W innych celach dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody tj. w oparciu o przepis art. 9 ust. 2 lit a RODO albo art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3) Podanie Danych osobowych jest warunkiem ustawowym, jak również koniecznym dla realizacji przez Administratora zadań statutowych i możliwości realizacji zawieranej umowy. Niepodanie Danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

4) Postanowienia pkt 3) nie dotyczą jednak danych osobowych o których mowa w pkt. 1) lit. g. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach Danych osobowych

Informujemy, że Dane osobowe o których mowa w ust. 2 przekazywane są określonym odbiorcom tych danych do których zalicza się:

 • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności księgowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, informatycznych, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, jak również współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych osobowych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w przypadku dostępu do monitoringu odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku są inni rodzice dzieci.
 • organy oraz instytucje publiczne na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym organy wymiaru sprawiedliwości i sądy, organy podatkowe.
 1. Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Gromadzone przez nas Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:

 • niezbędny do należytego świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych
 • po realizacji zadań i usług o których mowa w pkt. 1) przez okres przez który biegnie termin przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją danej umowy lub usługi, lub pojawić się mogą takie roszczenia,
 • związany z nałożonymi na Administratora przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązkami archiwizacji Danych osobowych związanych np. z przepisami podatkowymi, właściwymi przepisami prawa oświatowego.
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 1. Uprawnienia osoby, której dane osobowe dotyczą.
 • Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Panu Danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych,
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana Danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Danych osobowych o których mowa w 2 ppkt. 4. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po stronie Administratora lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 • Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – aktualnie – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 1. Dodatkowe informacje
 • Wskazane w niniejszej klauzuli prawa i uprawnienia wykonywane są przez Państwa również względem tych osób nad którymi sprawowana jest przez Państwa opieka prawna.
 • Informujemy, że Dane osobowe o których mowa w pkt. 2 nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 • Informujemy, że Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych, w tym profilowania.
 • W przypadku, w którym będzie zachodziła konieczność przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych w innym celu niż ten dla którego dane osobowe zostały zebrane zostaną Pani/Pan poinformowani o tym fakcie. Administrator udzieli Pani/Panu wówczas wszelkich informacji odnoszących się do kategorii przetwarzanych Danych osobowych, ich celach i podstawach prawnych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
 • Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania Danych osobowych będzie przez Administratora aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną odnoszącą się do przetwarzania przez ATM  danych osobowych.

       …………………………………………

                          Usługobiorca

 

 

 

Oświadczenia

 

Imię i nazwisko dziecka                            ………………………………………………………..

Imię i nazwisko Usługobiorcy                ………………………………………………………..

 

 1. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ,w tym na obrót egzemplarzami na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkiem innych osób utrwalonych w ramach realizacji sesji i nagrań, w materiałach służących promocji i reklamie Żłobka  poprzez zamieszczanie wizerunku na:
  1. stronach internetowych Żłobka
  2. portalach społecznościowych
  3. ulotkach, broszurach ,folderach Żłobka .
 2. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na publikowanie prac mojego dziecka na stronie internetowej Żłobka , tablicach ściennych, materiałach reklamowych, promocyjnych Żłobka , informatorach, sprawozdaniach i dokumentach ewaluacyjnych.
 3. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w organizowanych formach zabawy, wycieczek poza terenem Żłobka organizowanych w ramach zajęć edukacyjnych.
 4. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie testów i diagnoz o charakterze psychologicznym i rozwojowym, zleconych przez Żłobek umożliwiając tym samym realizację zadań Żłobka
 5. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody* na obserwację mojego dziecka podczas praktyk studenckich, zajęć otwartych i hospitacji oraz kontroli prowadzonych w Żłobku .

………………………………………………

Usługobiorca

*niepotrzebne skreślić

 

Oświadczenie dotyczące monitoringu wizyjnego

 

Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że w Żłobku ;

 1. zainstalowany został system kamer utrwalających obraz i dźwięk
 2. rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka uprawnieni są na podstawie odrębnej umowy do bieżącego dostępu do obrazu z systemu kamer,
 3. celem wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego pozostają względy bezpieczeństwa, przeciwdziałanie sytuacją konfliktowym, wykorzystanie zapisów z kamer dla rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

Równocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka (wizerunku) w związku z prowadzonym monitoringiem budynku jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zawieranej umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (wizerunku) w związku z prowadzonym monitoringiem budynku w którym mieści się  Żłobek  oraz działki na której budynek jest usytuowany.

………………………………………………

Usługobiorca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunku) w związku z prowadzonym monitoringiem budynku w którym mieści się Żłobek oraz działki na której budynek jest usytuowany.

 ………………………………………………

Usługobiorca