Umowa 2019/2020

Umowa o opiekę żłobkową
na czas określony
Nr RUM/Ż/B/ …………………………../2019-2020

Zawarta w Grudziądzu …………………..2019 r. pomiędzy:

ATM Business Group Sp z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, adres ul. Chełmińska 206, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319918 , posiadającą numer NIP 8762404817 oraz numer REGON:340546543 , o kapitale zakładowym 50 000 złotych, prowadzącą Żłobek przy ulicy Grunwaldzkiej 35 ,84-230 Rumia , reprezentowaną przez:

Kamilę Tomczyk – Prezesa Zarządu
zwaną dalej ,,ATM”

a

Panią/Panem
……………………………

Legitymującą/cym się dowodem osobistym numer: …………………… wydanym przez: ………………………………………………………. posiadającą/cym numer PESEL: ………………………….
zwaną/ym dalej ,,Usługobiorcą”

łącznie zwanymi ,,Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej , wychowawczej oraz edukacyjnej w Żłobku „BAYEREK” (zwanym dalej: „Żłobek ”) nad dzieckiem zapisanym do Żłobka przez Usługobiorcę będącego rodzicem/prawnym opiekunem dziecka – …………………………… urodzoną/ym dnia ……………….., zamieszkałą/łym ………………………………………….
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
3. W ramach opłatach z tytułu czesnego uiszczanych przez Usługobiorcę zawarty jest koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu tj. zapewnienie dziecku 4 posiłków dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.
4. Żłobek mieści się pod adresem 84-230 Rumia ul Grunwaldzka 35.

§2
Godziny świadczenia usług

1. Żłobek w okresie od 1 września danego roku do 30 czerwca roku następnego jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jak również następujących dni: od 24 grudnia do 31 grudnia 2019 roku , 12 czerwca 2020 roku oraz okresach o których mowa w ust. 2
2. W okresie od 29 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 roku Żłobek jest nieczynny. Nie pełniony jest także w tym czasie dyżur.
3. w okresie od 13 lipca 2020 r do 31 sierpnia 2020 w Żłobku pełniony jest dyżur.
4. W trakcie sprawowania przez Żłobek dyżuru dla dzieci uczęszczających do Żłobka zajęcia mogą być prowadzone w systemie międzyoddziałowym. W okresie pełnienia dyżuru Żłobek zapewnia dostosowany do ilości obecnych dzieci – skład liczebny personelu.

§3
Zasady płatności

1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.
2. W dniu podpisania niniejszej umowy Żłobek pobiera jednorazową opłatę – wpisowe w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). Wpisowe przeznaczane jest na obsługę administracyjną przedmiotowej umowy , zakupie dostępu do iprzedszkola, ubezpieczenie dziecka.
3. Czesne na czas trwania umowy wynosi 1450 zł miesięcznie.
4. Za odbiór dziecka po godzinie 17.00 Żłobek naliczy opłatę w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę obecności dziecka w Żłobku .
5. Za okres od 29 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 roku, gdy Żłobek jest nieczynne nie jest pobierane czesne oraz inne opłaty. Za okres od 13 lipca do 31 lipca 2020 r. czesne wynosi 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych).
6. W przypadku zapisania przez Usługobiorcę każdego kolejnego dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Dobre Przedszkole „prowadzonego przez Strefę Edukacji E=mc2 Sp o.o. , Usługobiorcy przysługuje zniżka na czesne w wysokości 90,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie na dziecko uczęszczające do Przedszkola. W przypadku zapisania drugiego dziecka w trakcie miesiąca zniżka obowiązuje od następnego miesiąca. Zniżka obowiązuje wyłącznie w okresie jednoczesnego uczęszczania do Przedszkola i Żłobka przynajmniej dwojga rodzeństwa.
7. W przypadku zapisania każdego kolejnego dziecka Usługobiorcy do Żłobka Usługobiorca otrzymuje rabat w wysokości 50% wpisowego określonego w §3 ust. 2 na drugie i kolejne dziecko, które jest zapisywane do Żłobka , niezależnie od zniżki o której mowa w ust. 6
8. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty czesnego do 5-tego dnia każdego miesiąca z góry w sposób określony poniżej.
9. Wpłaty z tytułu czesnego oraz za zajęcia i usługi dodatkowe dokonywane będą wyłącznie na rachunek bankowy Żłobka prowadzony przez bank:
PKO BP S.A. Oddział Grudziądz, nr rachunku: 31 1020 5040 0000 6502 0132 3799
wpisując w tytule przelewu nr umowy. Wpisowe uiszczane jest gotówką/kartą najpóźniej w dniu podpisania umowy.
10 . W przypadku nieterminowych wpłat „ATM” będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w
maksymalnej, prawem dopuszczalnej wysokości (tzw. odsetki maksymalne za opóźnienie).
11. Nieobecność dziecka w Żłobku w jakimkolwiek wymiarze i z jakiekolwiek przyczyny nie zwalnia rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 3 niniejszej umowy.
12. Usługobiorca posiadający Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka w opłacie czesnego zgodna z zarządzeniem Zarządu Spółki.
13. Wyłącznie w przypadku pozyskania oraz podpisania umowy przez „ ATM” z Wojewodą na dofinansowanie kosztów funkcjonowania placówki ze środków resortowego programu „Maluch” , Usługobiorcy przysługiwać będzie refundacja części czesnego na zasadach i w wysokości określonej przez Regulamin Konkursu Maluch ogłaszanego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

§4
Zasady zwrotu opłat

1. W przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej zgodnie z ustępem poniższym Usługobiorca ma prawo żądania zwrotu stawki żywieniowej w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych) za każdy dzień prawidłowo zgłoszonej nieobecności.
2. Warunkiem odliczenia stawki żywieniowej jest zgłoszenie nieobecności dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nie później niż do godziny 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność. W przypadku zgłoszenia nieobecności po godzinie 15:00 danego dnia zwrot naliczony może zostać jedynie od drugiego dnia po dniu zgłoszenia nieobecności dziecka. W przypadku zgłoszenia nieobecności od piątku godz. 15.00 jak również w sobotę i niedzielę odpis będzie naliczany od wtorku.
3. W przypadku zamknięcia Żłobka z przyczyn leżących po jego stronie lub stronie „ATM” w okresie w którym Żłobek zgodnie z niniejszą umową winien świadczyć usługi o których mowa w § 1 pkt. 1, rodzicom przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionych opłat za dany okres proporcjonalnie do liczby dni niemożliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach z przyczyn określonych powyżej w danym okresie.
4. Zwrot dokonywany jest na złożone na piśmie żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego rachunek bankowy, wyłącznie w czasie obowiązywania przedmiotowej umowy.
5. Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy.
6. Rodzice zobowiązani są zgłaszać fakt nieobecności dziecka za pośrednictwem serwisu internetowego „i-przedszkole” (Strony uznają taki sposób powiadamiania za wiążący).
W przypadku przedłużania się nieobecności dziecka ponad czas wskazany przez rodziców, rodzice zobowiązani są zgłosić fakt dalszej nieobecności w Żłobku z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed upływem terminu wskazanej przez rodziców uprzednio nieobecności zgodnie z postanowieniami ust. 2.
7. W przypadku nie dotrzymania rygorów ust. 6 za każdy dzień niezgłoszonej nieobecności dziecka pobierane będą opłaty w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 3

§5
Zmiana danych

Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego lub prawnego ich dotyczącego i mogącego wpływać na sposób realizacji niniejszej umowy. Strony w szczególności zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie adresu.

§6
Obowiązki Żłobka

1. Żłobek zobowiązuje się do :
a. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
b. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
c. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka
d. w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,
e. pozostałe obowiązki Żłobka określa statut oraz odrębne przepisy

2. Prawo do odbioru dzieci z Żłobka przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym osobom wskazanym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem.
3. Podgląd internetowy pomieszczeń w których odbywają się zajęcia jest dostępny tylko dla Usługobiorcy, za pośrednictwem serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem: www.dp.e-mc2.eu. Żłobek zobowiązuje się udostępnić Usługobiorcy unikalny login i hasło dostępu do serwisu internetowego www.dp.e-mc2.eu. Dostęp do podglądu internetowego jest bezpłatny . Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać loginu oraz hasła dostępu do serwisu internetowego osobom trzecim oraz niezwłocznie informować Żłobek o możliwym uzyskaniu takiego dostępu przez osoby nieuprawnione celem zmiany hasła dostępu przypisanego do loginu Usługobiorcy.

§7

Obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
a. wypełnienia „ankiety dla rodziców”, która stanowi integralną część umowy,
b. terminowego uiszczania opłat,
c. współpracy z Żłobkiem w procesie opiekuńczo-wychowawczym dydaktycznym,
d. przyprowadzania dzieci w godzinach 6.30-8.15 i ich odbiór do godziny 17.00,
e. dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
f. w przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej chorobą dziecka, na prośbę Żłobka dostarczenia każdorazowo zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki ,
g. przestrzegania zarządzeń Żłobka lub Strefy mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych z przyprowadzeniem zdrowych dzieci do Żłobka .

§8
Rozwiązanie umowy, postanowienia końcowe

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony umowy związane ze świadczeniem usług , bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania.
4. Usługobiorca oświadcza, iż …………….. jest zamieszkały/a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem …………………………………..
5. Usługobiorca ponosi wobec Żłobka odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdziwych danych lub nie zgłoszenia zmiany danych wskazanych wpływających na sposób wykonania Umowy.
6. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Integralną częścią Umowy jest Regulamin Żłobka .
8. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu o którym mowa w ust. 7 i akceptuje jego treść.
9. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu i akceptuje jego treść.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………                                                                                               ………………………………………………..
Usługobiorca                                                                                                                                           Żłobek
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzula informacyjną odnoszącą się do przetwarzania przez „ATM” danych osobowych.
………………………………………………
Usługobiorca
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie testów i diagnoz o charakterze psychologicznym i rozwojowym, zleconych przez Żłobek umożliwiając tym samym realizację zadań Żłobka .
………………………………………………
Usługobiorca
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (wizerunku) w związku z prowadzonym monitoringiem budynku w którym mieści się Żłobek oraz działki na której budynek jest usytuowany.

………………………………………………
Usługobiorca
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunku) w związku z prowadzonym monitoringiem budynku w którym mieści się Żłobek oraz działki na której budynek jest usytuowany.

………………………………………………
Usługobiorca

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Wyrażam zgodę na nieodwołalne i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ,w tym na obrót egzemplarzami na których utrwalono ten wizerunek , oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami , rozpowszechnianie oraz publikowanie , także wraz z wizerunkiem innych osób utrwalonych w ramach realizacji sesji i nagrań , w materiałach służących promocji i reklamie Żłobka w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku na;
-stronach internetowych Żłobka
-portalach społecznościowych
-ulotkach , broszurach ,folderach Żłobka
Żłobek zobowiązuje się nie udostępniać do publikacji materiałów nieetycznych , obraźliwych i negatywnie wpływające na wizerunek dziecka i Rodziców.

Imię i nazwisko dziecka Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

Czytelny podpis

rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

 

REKRUTACJA Umowa 2019/2020